геотропизам

(грч. де, tropos обрт, свртување) бот. особина на растителните органи под влијание на Земјината тежа да заземат извесен правецспрема вертикалата
тој правец може да биде позитивен, кога органот расте во правецот на дејството на тежата (коренот), негативен, кога органот расте спротивно од правецот на дејството на тежата (стеблото) и трансверзален, кога расте вертикално спрема правецот на тежата (лисјата).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.