апсолутен

(лат absolutus) 1. неусловен со ништо, безусловен, 2. целосен, чист, совршен, 3. несомнен,

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Цезар — (лат. Caesar) 1. римски државник, војсководец и диктатор (100 44 година пр. н. е.) 2. почесен назив на римските цареви и наследници на престолот 3. цезар монарх, апсолутен господар на држава …   Macedonian dictionary

  • азооспермија — (грч a zoon, sperma семе) мед апсолутен недостиг на машки оплодни клетки (сперматозоиди) во исфрленото семе, една од главните причини за неспособноста за оплодување …   Macedonian dictionary

  • амундизам — (грч а , лат mundus свет) фил сфакање според кое постои само Бог, а светот не постои, Бог е апсолутен дух, а светот е само треперење, игра на тој дух …   Macedonian dictionary

  • антирационализам — (грч anti, лат ratio разум) фил 1. сфакање според кое разумот, односно човечкото мислење, не е апсолутен извор на спознание, 2. теол несогласување со разумниот правец во проучувањето на прашањата на верата …   Macedonian dictionary

  • идеален — (лат. idealis) 1. фил. што се јавува како идеја, што се однесува на идеја, на дејност на свеста духовен, мисловен, интелектуален 2. замислен, што не постои реално, што постои само во мислите каков што би требало да биде 3. совршен, блескав,… …   Macedonian dictionary

  • кондицио сине ква нон — (лат. conditio sine qua non) услов без кој нешто не може да се замисли или да се изврши, неминовен, неопходен, нужен, апсолутен услов …   Macedonian dictionary

  • рита — (сскр.) вистина , во индиските Веди: прв апсолутен поим за вселенската законитост …   Macedonian dictionary

  • секуларен — (лат. saeculum век) 1. стогодишен, столетен 2. световен, нецрковен, граѓански секуларен свештеник духовник што не му припаѓа на ниеден црковен ред апсолутен секуларен минимум најниска температура во едно столетие …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.