аналоген

(грч analoges) сличен, согласен во нешто, соодветен,

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аналоген компјутер — комп компјутер во кој податоците се претставени аналогно (континуално со текот на времето), со правење на споредба меѓу компјутерското претставување на еден објект и самиот тој објект …   Macedonian dictionary

  • аналоген монитор — монитор способен да прикаже голем спектар на бои …   Macedonian dictionary

  • аналоген сигнал — сигнал од континуирана природа чии вредности постојано се менуваат одразувајќи ги промените во реалниот свет (на пр, со покачувањето на температурата се покачува и живата во термометарот) …   Macedonian dictionary

  • кореспондентен — (лат. correspondent) 1. согласен, соодветен сличен или аналоген 2. еднакво важен по функцијата, положбата, количеството и сл …   Macedonian dictionary

  • модулатор — (лат. modulatus одмерен) 1. приспособувач, усогласувач, регулатор 2. во радиотехниката: уред за модулација на носечкиот радиобран 3. комп. дел од модемот што го трансформира дигиталниот сигнал во аналоген …   Macedonian dictionary

  • хибриден компјутер — (анг. hybrid computer) компјутерски систем составен од аналоген и дигитален компјутер …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.