трохеј

(грч. trochaios) метр. двосложна стапка во стихот (од еден нагласен и еден ненагласен слог).

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Асклепијад — (грч Asklepiades) старогрчки лирски поет (на преминот од 4 во 3 век пр н е), по него биле наречени двата асклепијадски стиха малиот асклепијад се состоел од три хоријамба, а големиот од еден трохеј или спондеј, три хоријамба и еден јамб,… …   Macedonian dictionary

  • адониски стих — (лат versus adonius) поет антички стих што се состои од еден дактил и еден трохеј или спондеј …   Macedonian dictionary

  • дитрохеј — (грч. di , trochaios) метр. двоен трохеј, стихувана стапка од 4 слога …   Macedonian dictionary

  • логаедски стих — (грч. logos говор, aoide песна) поет. стих составен од трохеј и дактил, така што изгледа како полупроза и полупесна …   Macedonian dictionary

  • хореј — (грч. choreios) в. трохеј …   Macedonian dictionary

  • хоријамб — (грч. choreios трохеј, iambos јамб) метр. вид античка поетска стапка составена од хореј и јамб (долг, два кратки, долг слог) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.