релјефен

(фр. relief) 1. нерамен, издигнат
релјефна карта геогр, а) карта на која пределите се прикажани онакви какви што се во природата (со сите височини, низини итн.)
б) карта што прикажува картографски или фотографски отпечаток на некој релјеф.
2. фиг. изразит, јасен, прегледен, пластично прикажан.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • георама — (грч. де земја, horama глетка) џиновски геопластичен релјефен глобус на кој е даден сликовит приказ на Земјината топка …   Macedonian dictionary

  • зоофор — (грч. zoon, phoros носач) арх. столб или свод украсен со релјефен фриз со лик на животно …   Macedonian dictionary

  • импаст — (итал. impasto) слик. дебел, релјефен слој бои (масло, темпера) на слика …   Macedonian dictionary

  • пластичен — (грч. plastikos) 1. способен да прима и да зачува дадена форма 2. што се одликува со хармоничност, стројност, изразитост, уметнички изработен, дотеран 3. релјефен, живописен, сликовит 4. фиг. што може да се обликува, поводлив, податлив 5.… …   Macedonian dictionary

  • стереоскоп — (грч. stereos, skopeo гледа, набљудува) опт. оптичка справа во која предметот, претставен на две слики, пред очите излегува во вид на еден релјефен перспективен лик …   Macedonian dictionary

  • тифлотипографија — (грч. typhlos, typos отпечаток, graphia пишување) нерамен, релјефен печат за слепите …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.