релјеф

(фр. relief) 1 . издигнатост, издигната слика на рамнина
2. геогр, изглед на Земјината површина (рамнини и нерамнини) на некоја област што настанал и постојано се менува под дејството на внатрешните и надворешните природни сили
3. ум. издигнат пластичен лик изработен на рамна површина (на дрво, камен или метал), вид вајарска уметност кај која фигурите не стојат слободно во просторот туку се врзани за површината
4. фиг. истакнување, истакнатост, сјај, значење, углед, слава.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • макрорелјеф — (грч. macros, фр. relief релјеф) големи форми на релјеф …   Macedonian dictionary

  • барелјеф — (фр bas relief) ум низок релјеф, со блага издаденост над рамната површина …   Macedonian dictionary

  • изокефалија — (грч. izo, kephale глава) начин на фигурална композиција (во релјеф или слика) кај кој сите фигури имаат иста висина на главите, така што не се покриваат едни со други …   Macedonian dictionary

  • конфигурација — (лат. configuratio) 1. обликување, формирање на облик, надворешен облик 2. геогр, надворешен облик на земјиште, релјеф на некој крај меѓусебна положба на некои предмети (на пр., конфигурација на ѕвезди) комп. а) број, вид и начин на спојување и… …   Macedonian dictionary

  • орелјеф — (фр. haut relief) ум. релјеф со многу издигнати, речиси полни ликови …   Macedonian dictionary

  • релјефен — (фр. relief) 1. нерамен, издигнат релјефна карта геогр, а) карта на која пределите се прикажани онакви какви што се во природата (со сите височини, низини итн.) б) карта што прикажува картографски или фотографски отпечаток на некој релјеф. 2. фиг …   Macedonian dictionary

  • стела — (грч. stele) 1. монументален скулптурално обработен каменен блок што служел како сакрален споменик во аксумското царство (Етиопија) 2. во стара Грција и стар Рим: столб, надгробен споменик украсен со релјеф 3. бот. централен васкуларен цилиндар… …   Macedonian dictionary

  • хипсометрија — (грч. hypsos, metria мерење) 1. мерење на висини 2. претставување на Земјиниот релјеф на географска карта …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.