радиотелеграфија

(лат. radium, грч. tele, graphia пишување) телеграфирање без жици, пренесување на Морзеовите знаци по безжичен пат.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • радиотелеграма — (лат. radium, грч. tele, gramma писмо, напишано) телеграма пратена преку радиотелеграфија …   Macedonian dictionary

  • радиотелеграфист — (лат. radium, грч. tele, graphe пишува) службеник што се занимава со радиотелеграфија (на бродови и авиони) …   Macedonian dictionary

  • фототелеграфија — (грч. phos, photos, tele, graphia пишување) пренос на фотографии преку телеграфија или радиотелеграфија телефото или т. н. факсимилпренос …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.