преокупација

(лат. praeoccupatio) 1. зафатеност со нешто, ангажираност, преоптовареност (со работа, со семејството и сл.)
2. грижа, загриженост
3. главно занимање, главна дејност
4. предрасуда, пристрасност.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • фиксација — (лат. fixus) 1. зацврстување застој, непроменливост, постојаност, трајност, дефинитивност 2. хем. редукција на цврст облик, конзервација 3. фот. зацврстување на фотографијата или на филмот по развивањето за да се спречи натамошното дејство на… …   Macedonian dictionary

  • фиксирање — (лат. fixus) 1. утврдување, одредување на нешто постојано (на пр., плата) 2. фот. обработување на негатив од фотографска плоча заради спречување на натамошното дејство на светлината 3. упорно гледање во некого или во нешто 4. фиг. болна… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.