објект

(лат. obiectum) 1. предмет
2. предмет на некоја работа или проучување
3. грам. додаток на прирокот што значи предмет на глаголското дејство
4. фил. предмет или содржина на некоја мисла, реална (реален објект) или замислена (идеален објект)
5. комп. а) во објектно ориентирано програмирање: име за секој засебен елемент
б) кај програмите што поддржуваат објектно сврзување и вметнување: дел од фајл или фајл вметнат во друг документ.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аналоген компјутер — комп компјутер во кој податоците се претставени аналогно (континуално со текот на времето), со правење на споредба меѓу компјутерското претставување на еден објект и самиот тој објект …   Macedonian dictionary

  • бомбардира — (фр. bombarder) вој. 1. фрла бомби од авион врз некој објект 2. бие некој објект од топови 3. фиг. опсипува некого со нешто (со пратки, подароци, прашања, пофалби и др.) …   Macedonian dictionary

  • бункер — (гер. Bunker) 1. вој. мал фортификациски објект за огнено дејство од пешадиско и артилериско оружје 2. засолниште од воздушни напади 3. голема јама како склад за јаглен и др. (на пр., на пароброд) 4. склад за привремено чување на материјали 5.… …   Macedonian dictionary

  • класа — (лат. clasis) 1. пол. и екон. дел од човечкото општество со определена положба и интереси во системот на општественото уредување 2. биол. голема група растенија или животни сродни само по најосновните особини 3. збир на истородни предмети, појави …   Macedonian dictionary

  • сублимација — (лат. sublimatio) 1. хем. претворање на цврста материја во пара и нејзино повторно згуснување во цврст облик 2. фиг. вознесување до благородност, облагородување претворање на нешто во повозвишен облик 3. псих. свртување на некој нагон од неговиот …   Macedonian dictionary

  • УФО — (анг. UFO, скр. од Unidentified Flying Object) неидентификуван летачки објект, НЛО појава на видени или снимени летачки објекти од непознато потекло, летачки чинии …   Macedonian dictionary

  • адаптација — (лат adaptatio) 1. приспособување на живите суштества кон средината, климата и сл, 2. преуредување на нешто, преправање, 3. преправен, дотеран, преуреден објект …   Macedonian dictionary

  • аеродин — (грч aer, dynamis сила) ав воздухопловен објект потежок од истиснатиот воздух, што се одржува во воздухот главно со помошта на аеродинамичните сили …   Macedonian dictionary

  • аквабатик — (лат aqua, грч bathys длабок) пловен објект направен од стакло и пластика, на електричен погон снабден со рефлектори, камери и др служи за набљудување и проучување на животот во големи длабочини (нурка до 50 метри) …   Macedonian dictionary

  • анекс — (лат annexus) додаток, прилог 1. посебен прилог кон некој правен документ, 2. додаток кон главниот градежен објект …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.