идеализам

(грч. idea) 1. еден од двата основни правци во филозофијата кој, наспроти материјализмот, смета дека идејата, свеста, духот е примарното нешто, а природата, постоењето, материјата е нешто секундарно
објективен идеализам или конкретен идеализам учење кое тврди дека темелот на се што постои е апсолутната идеја, светскиот дух, во крајна линија Бог
субјективен идеализам учење што го негира објективното постоење на материјалниот свет, признавајќи ги како единствена реалност индивидуалната свест и субјективните чувства
во својот натамошен развиток субјективниот идеализам неизбежно води кон солипсизам
2. идеално, идеалистичко сфаќање на животот
3. вера во нешто што е неодржливо, неосновано, неостварливо, илузија, фикција, склоност во животот да се гледа, односно да се бара само доброто, благородното
4. стремеж кон возвишеното и сл.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • агностицизам — (грч agnostos непознат, неспознаен) израз што опфака мошне различни правци (трансценденталниот идеализам, позитивизмот и др) што го застапуваат гледиштето дека стварноста не може да се спознае …   Macedonian dictionary

  • солипсизам — (лат. solus сам, без друштво, јрѕе сам, лично) 1. фил. субјективен идеализам учење за сопственото спознавање како единствена реалност негирање на постоењето на надворешен свет 2. себичност, егоизам …   Macedonian dictionary

  • субјективизам — (лат. subiectivismus) 1. субјективен идеализам што го негира постоењето на материјалниот свет, тврдејќи дека светот е содржина на нашата свест 2. во социологијата: правец што тврди дека развитокот на општеството не го одредуваат објективни… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.