драјвер


драјвер
(анг. driver) 1. терач, возач, кочијаш
2. џокеј на кола
3. комп. програма што му овозможува на оперативниот систем или на главната програма да воспостави врска и успешно да комуницира со периферен уред (на пр., со печатарот, со глувчето или со мониторот)

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • драјвер за бази на податоци — (анг. database driver) кај лотус 1 2 3: драјвер што и овозможува на профамата да разменува податоци со програмскиот пакет за управување со бази на податоци dBASE …   Macedonian dictionary

  • АНСИ. СИС — (анг ANSI. SYS) комп во МС ДОС околина драјвер што ги имплементира неопходните команди за испис на информации на мониторот предложени од АНСИ, тој фајл се вклучува во фајлот КОНФИГ СИС (CONFIG SYS) со командата DEVICE=ANSI.SYS и се вчитува при… …   Macedonian dictionary

  • ХИМЕМ.СИС — (анг. HIMEM.SYS) комл. драјвер на оперативниот систем МС ДОС со кој на апликациите што го почитуваат стандардот на спецификацијата на додатна меморија (XMS) им се овозможува да ја користат горната област од меморијата, додатната меморија и… …   Macedonian dictionary

  • Восточная война 1853—56 гг. — ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 1853 56 гг. I. Политическая обстановка передъ войной и подготовка къ войнѣ. Причины этой войны кроются глубоко въ предшествовавшихъ отношеніяхъ Россіи къ Англіи и Франціи въ области, т. наз., восточнаго вопроса (см. это слово), но …   Военная энциклопедия

  • Порт-Артур — ПОРТЪ АРТУРЪ, бывш. китайскій, затѣмъ русскій и нынѣ японск. морск. портъ и кр сть на южн. оконеч ти Ляодунск. полуо ва. Послѣ разгрома въ 1860 г. кит. арміи союзн. войсками Англіи и Франціи, Китай рѣшилъ реорганизовать свои сухопутныя и морск.… …   Военная энциклопедия

  • Испано-американская война 1898 г. — ИСПАНО АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА 1898 г. Причины войны. Война Соед. Штатовъ Сѣв. Америки съ Испаніей въ широк. степени связана съ моремъ, какъ въ ея истин. причинахъ, такъ и во внѣш. поводахъ, и дѣйствія на морѣ въ ней явились рѣшающими. Періодическія… …   Военная энциклопедия

  • Дания — ДАНІЯ, королевство, обнимающее сѣв. часть полуо ва Ютландіи и о ва Балт. моря: Фіонію (Фюенъ), Лангеландъ, Лоландъ, Фальстеръ, Менъ, Зеландію (Шелландъ), Амагеръ, Самсё, Борнхольмъ и болѣе 30 мелк. о вовъ; въ Европѣ Д. принадлежатъ о ва Фарерскіе …   Военная энциклопедия

  • Мадагаскар — МАДАГАСКАРЪ, 4 й по величинѣ о въ земного шара, отдѣляется отъ вост. берега Африки Мозамбикскимъ проливомъ (шир. 200 600 мор. миль) и лежитъ въ Инд. океанѣ, между параллелями 12° (мысъ Амбръ) 25°40′ юж. шир. (м. св. Маріи) и мерид ми 41°20′ (м.… …   Военная энциклопедия

  • Италия — ИТАЛІЯ, кор ство, расположенное на Апенин. полуо вѣ; площадь 251.749 кв. вер.; И. граничитъ съ Франціей (на з.), Швейцаріей (на с.) и А. Венгріей (на с. в.); съ остал. 3 сторонъ она омывается Средизем. моремъ и его частями, именно: на в.… …   Военная энциклопедия

  • Греко-турецкие войны — ГРЕКО ТУРЕЦКІЯ ВОЙНЫ. I. Война 1821 29 гг. Дѣйствія на сушѣ. Греція, обращенная въ XV в. въ тур. провинцію, постоянно стремилась къ освобожденію отъ грубаго произвола тур. администраціи. Уже въ XVii в. греки смотрѣли на единовѣрную имъ Россію,… …   Военная энциклопедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.