дијагноза


дијагноза
(грч. diagnosis) мед. распознавање, утврдување на болеста врз основа на преглед на болниот.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • дијагностика — (грч. diagnostike) мед. 1. гранка на медицината што се занимава со методите на поставувањето на дијагноза 2. поставување на дијагноза пр. дијагностички …   Macedonian dictionary

  • акаталепсија — (грч akatalepsia) 1. фил неможност за сфаќање на суштината на нешто, за разбирање, 2. мед а) несигурност во поставувањето на дијагноза, б) потрес на мозокот …   Macedonian dictionary

  • дијагностицира — (грч. diagignoskein) постави/ поставува дијагноза кај болен човек врз основа на симптомите на болеста, утврди/утврдува од која болест боледува …   Macedonian dictionary

  • дијагностичар — (грч. diagnostikos) мед. лекар што го утврдува видот на болеста, што поставува дијагноза …   Macedonian dictionary

  • електродијагностика — (грч. elektron, diagnostikos вешт во разликување) мед примена на електричната струја во медицинските постапки за поставување на дијагноза на болеста …   Macedonian dictionary

  • трепанација — (лат. trepanatio) мед. отворање на череп или на шуплива коска со дупчење или сечење заради поставување на дијагноза или заради лекување …   Macedonian dictionary

  • Военно-ветеринарное дело — ВОЕННО ВЕТЕРИНАРНОЕ ДѢЛО въ рус. арміи получаетъ первоначально организацію лишь при имп. Николаѣ I. До этого времени В. вет. дѣло было у насъ въ крайне неудовлетворит. положеніи. На 200 тыс. лошадей конницы къ 1 янв. 1828 г. вет. врачей съ ихъ… …   Военная энциклопедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.