дисипација
(лат. dissipatio) 1. растурање, расфрлање
2. расеаност, невнимание
3. развевање (на пр., на магла, чад и сл.)
4. растурање на енергија и нејзино претворање во облици што веќе не можат повторно да се искористат за работа.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”