дисипатор
(лат. dissipator) 1. расипник
2. оџак со повеќе странични отвори на горниот крај заради рамномерна распределба на гасовите.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”