дисимилација
(лат. dissimilatio) 1. биол. растворање, распаѓање на грагата на живите суштества
2. распаѓање на органските материи на прости органски, па и на најпрости неоргански соединенија, 3. грам. разедначување (кога од два еднакви гласа во еден збор едниот ќе премине во некој друг глас).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”