дисиденција
(лат. dissidentia) 1. расцеп, раздор, неслога
2. различност во мислењето, особено во религиозното мислење.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”