Авогадров број
(по италијанскиот хемичар А Авогадро) хем константа чија вредност е 6 022045 х 1023 и која го покажува бројот на атомите во грам-атомот или бројот на молекулите во грам-молекулот на простата супстанција

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”