гинандрија


гинандрија
(грч. gyne, aner) 1. бот. особина на монокотиледонските растенија чии прашнички садови се сраснати со гинецеумот (орхидеите и др.)
2. особина на жена што има машки изглед и машко држење
3. двополовост, хермафродитизам.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Гинандри́зм — (gynandrismus; Гин + греч. anēr, andros мужчина) см. Гинандрия …   Медицинская энциклопедия

  • Гинандри́я — (gynandria; Гин + греч. anēr, andros мужчина; син. гинандризм) ложный гермафродитизм, при котором в организме имеются только женские половые железы …   Медицинская энциклопедия

  • вирагинитет — (лат. viraginitas) физиол, нарушување во половиот развиток кај жените што се состои не само во нецелосна развиеност на внатрешните полови органи, со слаба или наполно изостаната менструација, туку и во тоа што таквата жена личи на маж и по… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.