гаранција


гаранција
(фр. garantie) осигурување, сигурност.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • авал — (фр aval) банк менична гаранција, потпис на гарантот на меницата …   Macedonian dictionary

  • алиенација — (лат alienatio) 1. отуѓување положба или состојба на човекот во која производите на неговиот труд, неговите морални принципи му станале нешто туѓо, 2. замена на два предмета, размена, 3. продажба, 4. залог како гаранција, 5. мед душевно… …   Macedonian dictionary

  • бонд — (анг. bond) писмена гаранција, обврска признаница меница …   Macedonian dictionary

  • вадимониум — (лат. vadimonium) прав. 1. гарантирање, гаранција (особено дека некој ќе отиде на суд на одредениот ден) 2. одење на суд 3. рок за одење на суд …   Macedonian dictionary

  • вадиум — (лат. vadium) прав. пари што се вложуваат како гаранција …   Macedonian dictionary

  • гарантно писмо — банк. писмена изјава за преземање гаранција за некоја обврска најчесто го издаваат банките …   Macedonian dictionary

  • депонира — (лат. deponere) 1. остави/остава, вложи/вложува на чување (пари и др.) 2. предаде/предава, даде/дава потпис, писмена гаранција и сл …   Macedonian dictionary

  • облигација — (лат. obligatio) 1. обврска, долг 2. гарантирање, гаранција 3. вид вредносна хартија, обврзница, признаница 4. тешка задача, должност, обврска …   Macedonian dictionary

  • промисија — (лат. promissio) ветување, давање збор, гарантирање, давање гаранција …   Macedonian dictionary

  • сигнатарен — (лаг. signatarius) потписнички, што се однесува на некоја гаранција со потпис сигнатарни држави држави потписнички на некој договор …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.