гарантира


гарантира
(фр. garantir) презема одговорност за некого или за нешто.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • морална одговорност — гарантирање со честа за вистинитоста на некое тврдење 3. исправен, чесен, добродетелен …   Macedonian dictionary

  • вадимониум — (лат. vadimonium) прав. 1. гарантирање, гаранција (особено дека некој ќе отиде на суд на одредениот ден) 2. одење на суд 3. рок за одење на суд …   Macedonian dictionary

  • индулт — (лат. indulto) 1. повластица, проштавање на долг, одлагање на плаќање помилување 2. рок до кој некоја држава му гарантира на трговски брод од земја со која завојувала сигурност во некое свое пристаниште ако случајно се нашол таму на почетокот на… …   Macedonian dictionary

  • интерцесија — (лат. intercessio) 1. противење, отпор, приговор, протест 2. посредување, гарантирање, заземање за некого, залагање 3. преземање на нечија обврска од страна на трето лице …   Macedonian dictionary

  • облигација — (лат. obligatio) 1. обврска, долг 2. гарантирање, гаранција 3. вид вредносна хартија, обврзница, признаница 4. тешка задача, должност, обврска …   Macedonian dictionary

  • промисија — (лат. promissio) ветување, давање збор, гарантирање, давање гаранција …   Macedonian dictionary

  • ќефили — (тур. kefil) гарантира, се обврзува …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.