бета-зраци


бета-зраци
физ сноп бета-честици, вид радиоактивни зраци, потекнуваат од атомското јадро на радиоактивните елементи во т н процес на бета-распаѓање, а составени се од електрон или позитрон што излетува од атомското

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Бекерелови зраци — (по името на францускиот пронаоѓач Анри Бекерел) заеднички назив за зраците што избиваат од радиоактивните елементи (алфа зраци, бета зраци, гама зраци) …   Macedonian dictionary

  • делта-зраци — физ. радиоактивни зраци што се јавуваат заедно со алфа зраците ако бета зраците имаат многу мала брзина …   Macedonian dictionary

  • радиоактивност — (лат. radium, activitas дејност) хем. радиоактивно распаѓање, спонтано претворање на едни хемиски елементи, односно нуклеарни видови, во други проследено со емисија на јонизирани атоми на хелиумот, електрони и електромагнетно зрачење (алфа, бета… …   Macedonian dictionary

  • радиоизотопи — (лат. radium, грч. јѕоѕ ист, topos место) мн. радиоактивни изотопи добиени претежно на вештачки начин при распаѓањето емитуваат алфа, бета и гама зраци или позитрони имаат широка примена во биохемијата, медицината, хемијата итн …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.