асимилација


асимилација
(лат assimilatio) 1. изедначување, приспособување, процес со кој новите содржини и елементи се придружуваат и приспособуваат кон постарата содржина, 2. биол процес на претворање на сварената храна во материи што градат телесни ткива, 3. етн претопување на еден народ во друг со примање на туѓите и губење на своите одлики, псих примање на претстави во свеста, 4. грам едначење на гласовите по звучноста или по местото (начинот) на настанувањето

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • асимилант — (лат assimilans) припадник на еврејско движење кој спротивно на ционизмот, се стреми кон асимилација со народот во кој е роден, човек што сака да се асимилира …   Macedonian dictionary

  • асимилатор — (лат assimilans) тој што врши асимилација на некој народ …   Macedonian dictionary

  • биофори — (грч bios, phoros што носи) мн биол најситни, невидливи животни единки од кои е составена протоплазмата, им се припишува способност за асимилација, растење и размножување, па всушност би требало да бидат носители на животот …   Macedonian dictionary

  • флоем — (грч.) бот. ситест орган кај растенијата низ кој продуктите на асимилацијата минуваат од лисјата во другите делови на растението …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.