формулира


формулира
(лат. formula) даде/дава одредена форма на некоја замисла, јасно изрази/изразува мисла, одреди/одредува, дефинира, замисли/замислува.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • биоматематика — (грч bios, mathema знаење) биол помошна биолошка дисциплина која со примена на приспособени математички постапки придонесува за точна анализа на биолошките појави и објекти и за утврдување, односно формулирање на правилата и законитостите во… …   Macedonian dictionary

  • преформулира — (лат. prae, formula) формулира на друг начин, измени/изменува првобитна формулација, даде/дава на нешто инаква формулација, поинаку изложи/изложува …   Macedonian dictionary

  • прецизира — (фр. preciser) точно одреди/одредува, јасно утврди/утврдува, детално изложи/изложува, педантно формулира, правилно назначи/назначува …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.