форматирање


форматирање
(анг. format) комп. подготовка на диск за складирање на податоци со помош на специјална услужна програма за форматирање што го дели дискот на мемориски единици патеки и сектори.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • форматира — (анг. format) комп. подготви/подготвува текст или други податоци со функционално, содржински и естетски прифатливи структура и изглед …   Macedonian dictionary

  • МС-ДОС обвивка — (анг. MS DOS Shell) комп. кај МС ДОС 5. 0 и кај поновите верзии: подобрен кориснички интерфејс што овозможува копирање, бришење, преместување и преименување на документи, форматирање на дискови и дискети, реставрирање на случајно избришани… …   Macedonian dictionary

  • атрибут — (лат. attributum) 1. главно својство, битна особина, обележје 2. комп. опис на особините на даден елемент во МСДОС и микрософт виндоус терминот атрибут покажува дека фaјлот е системски, само за читање или скриен во многу програми за обработка на… …   Macedonian dictionary

  • иницијализација — (анг. initialization) комп. операција на форматирање на диск или дискета и подготовка за запишување, чување и понатамошна употреба на податоци …   Macedonian dictionary

  • репагинација — (анг. repagination) комп. кај програмите за обработка на текст и персонално издателство: автоматизирана операција за прераспределување и повторно нумерирање на страниците што се активира по внесување на нови податоци, бришење или задавање на нови …   Macedonian dictionary

  • сектор — (лат. sector исечок) 1. геом. исечок, дел од круг ограничен со два полупречника и кружен лак меѓу нив 2. воу. дел од воен фронт 3. подрачје, област на дејствување (државен сектор, приватен сектор и сл.) 4. дел од земјиште, пат, пруга и др. 5.… …   Macedonian dictionary

  • стил — (грч. stylos) 1. начин на пишување и изразување на некој писател (ефемерен, поетски, деловен, беседнички, официјален стил) 2. начин на обликување и изразување во ликовната уметност, архитектурата, мебелот, облекувањето итн. 3. муз. начин на… …   Macedonian dictionary

  • табела — (лат. tabella) 1. таблица среден преглед на податоци, прегледно направен список по рубрики 2. комп. кај програмите за управување со бази на податоци: основна структура што се состои од дводимензионален распоред на вертикални колони и хоризонтални …   Macedonian dictionary

  • текст — (лат. textus) 1. оригинални, изворни зборови на еден автор напишана или печатена статија, студија, извештај, реферат со илустрации (цртежи, слики) 2. муз. зборови на авторот во музичко дело (опера, балет и сл.) 3. основен текст (анг. body text)… …   Macedonian dictionary

  • трек — (анг. track) патека 1. спорт, патека за велосипедистички трки или за натпревари во трчање 2. комп. кај флопи дискети и тврди дискови: еден од многуте концентрични кругови што ја определуваат областа за запишување на податоци на површината на… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.