формално


формално
(лат. forma) 1. наполно, особено, просто, одредено, јасно
2. без содржина, само по надворешноста, по изгледот, привидно.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • бонапартизам — (по името на Наполеон Бонапарта) 1. движење и идеологија на приврзаниците на династијата Бонапарта во Франција 2. облик на државна власт што се потпира на војската, ја користи спротивноста на интересите на работниците и буржоазијата, а се служи и …   Macedonian dictionary

  • брахилогија — (грч. brachy logia) 1. вештина на кратко изразување во говорот и во пишувањето 2. рет. фигура при која привидно и формално е изоставен некој елемент што е важен за излагањето на мислите, но се крие во смислата на реченицата …   Macedonian dictionary

  • интердисциплинарни студии — студии при кои студентот може, во договор со наставниците, да студра група формално разнородни колегиуми, со што може да стане стручњак за неконвенционален профил …   Macedonian dictionary

  • неоверизам — (грч. neos, фр. verisme) нови настојувања, особено во Италија по Втората светска војна, за вистинско и формално обновување на веристичките теми и на изразните можности во филмот и во другите уметности …   Macedonian dictionary

  • номинално — (лат. nominalis) само по име, формално …   Macedonian dictionary

  • официозен — (лат. officiosus) 1. полуслужбен поврзан со владата што ги спроведува директивите на владата, но формално е независен од владата 2. претерано ревносен, непријатно услужлив, наметлив официозен деликт кривично дело што државата го гони по службена… …   Macedonian dictionary

  • протекторат — (лат. protectorats) 1. покровителство, заштита, заштитување, закрила, одбрана воопшто 2. формално покровителство на посилна држава над послаба (фактички тоа покровителство претставува облик на зависност) 3. земја што е под такво покровителство …   Macedonian dictionary

  • софизам — (грч. sophisma лукавство, залажување) намерно направен неточен заклучок што изгледа формално правилен, намерно конструиран лажен доказ софизмот се засновува врз двосмисленоста на поимите, врз докажувањето со нецелосни претпоставка …   Macedonian dictionary

  • софологија — (грч. sophos мудар, logos збор, говор) иронизирачки начин, кога некој писател или говорник, врз основа на премисите на едно одомаќено мислење (со кое тој во душата не се согласува), изведува заклучоци што се формално правилни, но всушност сосем… …   Macedonian dictionary

  • схоластика — (грч. scholastike) 1. филозофија во служба на теологијата, на црковните догми се стреми да заснова и да зацврсти еден поглед за светот во смисла на црковното учење 2. фиг. бесплодно умување формално знаење без врска со животот и со практиката …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.