синегдоха


синегдоха
(грч. Synekdoche) поетска и говорна стилска фигура што се состои од заменување на еден поим со друг, при што се зема дел место целоста (на пр.: тој нема покрив, наместо: нема куќа).

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.