ројализам


ројализам
(фр. royalisme) приврзаност кон монархијата како систем на владеење, верност кон кралот.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • историски материјализам — примена на дијалектичкиот материјализам при истражувањето на историјата и примената на општествените науки што е една од фундаменталните марксистички тези според која начинот на производството на материјалниот живот го условува процесот на… …   Macedonian dictionary

 • неосоцијализам — (грч. neos, лат. socius другар) обид на некои француски социјалисти да создадат опортунистичка струја во социјалистичкото движење со создавање на некаков државен социјализам (комбинација со фашизмот) …   Macedonian dictionary

 • антиројализам — (грч anti, фр royalisme) непријателски став кон монархискиот облик на владеење и кон кралската власт …   Macedonian dictionary

 • артифицијализам — (лат artificiosus уметнички, вештачки) псих склоност на децата да ги сметаат природните појави како резултат на човечките одлуки и дејности …   Macedonian dictionary

 • есенцијализам — (лат. essentialia) правец во современата американска филозофија што се стреми да ги одржи достигањата на западната култура …   Macedonian dictionary

 • иматеријализам — (лат. immaterialis) 1. фил. учење (спротивно на материјализмот) според кое не постои материја туку се што постои е дух 2. учење дека душата е бестелесна 3. спиритуализам …   Macedonian dictionary

 • империјализам — (лат. imperialis царски) 1. стремеж за господарење над други народи, освојување и подјармување на други земји 2. највисок стадиум во развојот на капитализмот, достигнат кон крајот на 19. и на почетокот на 20. век карактеристики: висок развој на… …   Macedonian dictionary

 • индустријализам — (лат. industria) учење според кое индустријата е главна цел на дејноста на човекот и на општеството …   Macedonian dictionary

 • колонијализам — (лат. colloquium) линг. збор или израз својствен на разговорниот јазик …   Macedonian dictionary

 • материјализам — (фр. materialisme) 1. фил. филозофски правец спротивен на идеализмот тргнува од тоа дека светот по својата природа е материјален дека материјата, природата, постои надвор од свеста и независно од свеста, дека материјата е примарна и претставува… …   Macedonian dictionary

 • меркуријализам — (лат. mercurius) бавно труење поради употреба на жива …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.