ревизија


ревизија
(лат. revisio) 1. преглед, контрола на нечија работа и сл.
2. повторен преглед, повторно разгледување и измена
3. тип. прегледување на слогот на текстот пред конечното одобрување за печат
4. лрав. жалба до повисок суд
обновување на процес на суд
5. промена воопшто, преиначување, поправка, преправка.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ревизи — з.б.п …   Орфографический словарь осетинского языка

  • ревизионизм — ревизи/он/изм/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • ревизионист — ревизи/он/ист/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • ревизионистка — ревизи/он/ист/к/а …   Морфемно-орфографический словарь

  • ревизионистский — ревизи/он/ист/ск/ий …   Морфемно-орфографический словарь

  • ревизионный — ревизи/онн/ый …   Морфемно-орфографический словарь

  • ревизионный — ревизи онный …   Русский орфографический словарь

  • ревидира — (лат. revidere) 1. изврши/извршува ревизија, подложи/подложува на ревизија, преиспита/преиспитува, повторно прегледа/прегледува 2. преиначи/преиначува, преправи/преправа, измени/ изменува нешто поранешно …   Macedonian dictionary

  • Либединский, Юрий Николаевич — Юрий Николаевич Либединский Дата рождения: 28 ноября (10 декабря) 1898(1898 12 10) Место рождения: Одесса, Херсонская губерния, Российская империя …   Википедия

  • Либединский — Либединский, Юрий Николаевич Юрий Николаевич Либединский Дата рождения: 28 ноября (10 декабря) 1898(1898 12 10) Место рождения: Одесса Дата смерти …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.