паразитски


паразитски
(грч. parasites) готовански, на сметка на друг.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ембалофразија — (грч. emballo вметне/вметнува, phrasis зборување) вметнување на т. н. паразитски зборови (ова, значи, нели итн.) во говорот на разни логопати …   Macedonian dictionary

  • ендопаразитизам — (грч. endon, parasiteo) биол. паразитски однос во кој паразитот живее во внатрешноста на телотодомаќин (во цревата, во крвотокот итн.) …   Macedonian dictionary

  • ентомофаг — (грч. entomos, phagein јаде) зоол. паразитски или граблив организам што се храни со инсекти …   Macedonian dictionary

  • пицајзла — (гер. Filzlaus) 1. зоол. вид вошка што живее паразитски на срамните влакна срамна вошка 2. фиг. досаден натрапник …   Macedonian dictionary

  • трихина — (лат. Trichina spiralis) зоол. мала глиста што живее паразитски во цревата и мускулите на луѓето и животните, особено кај свињите, предизвикувајќи тешки заболувања …   Macedonian dictionary

  • хелминтијаза — (грч. helmin, helmintos црв) мед. болест предизвикана од присуство на паразитски црви во организмот …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.