опозиција


опозиција
(лат. oppositio) 1. противакција, противставување на своите сфаќања, на својата политика кон некоја друга политика, кон други сфаќања
2. партија или група што врши таква активност
3. лог. однос меѓу два спротивни поима, два спротивни суда или два спротивни става
4. асгр. положба на Сонцето, Месечината или на некоја планета при која елиптичните должини на две од тие тела, што стојат едно спроти друго, гледани од Земјата, се разликуваат за 180°
5. воопшто: спротивност, разлика, отпор, противречност, противење, пречка, конкуренција, оспорување, наведување на противпричини, спротивен став.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Рибля чорба — Riblja čorba Рибля чорба …   Википедия

  • Montenegrin parliamentary election, 1992 — The 1992 Montenegrin parliamentary election was held in Montenegro on 20 December 1992. The election was seen as being a referendum on independence for Montenegro and was won by the Democratic Party of Socialists of Montenegro who favoured… …   Wikipedia

  • List of Serbian parliamentary opposition leaders — For the Leader of the Opposition in other parliamentary systems, see Leader of the Opposition. Leader of the Opposition Logo of the largest opposition party …   Wikipedia

  • октант — (лат. octans) 1. осмина од круг, агол од 45° 2. опт. инструмент за мерење на агли 3. астр. положба на Месечината или на друго небесно тело што е оддалечена 45° од некоја друга положба, особено од положбата на конјункцијата или на опозицијата …   Macedonian dictionary

  • опозиционен — (лат. oppositio) спротивен, што и припаѓа на опозицијата …   Macedonian dictionary

  • опозиционер — (лат. oppositio) човек што и припаѓа на опозицијата …   Macedonian dictionary

  • сизигија — (грч. syn со, zygon јарем) 1. грам. конјугација, спрегање на глаголите 2. брачна врска 3. асгр. конјункција и опозиција на Сонцето и Месечината (млада Месечина, полна Месечина, Месечева мена) 4. во постарата метрика: спој од две стапки, диподија …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.