мутуализам


мутуализам
(лат. mutuus заемен) 1. биол. еден од видовите на соживот (симбиоза) на организми кога два организма имаат заемна корист од својот соживот
2. утопискосоцијалистичко учење на ПјерЖозеф Прудон (1809-1865), според кое капитализмот може да се преобрази во социјализам со основање на здруженија за заемна помош, за давање бескаматни кредити и сл.

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.