мутација


мутација
(лат. mutatio) 1. биол. промени на хемискиот состав на гените што се пренесуваат на следните генерации
2. промена на гласот кај момчињата во времето на половото зреење
3. грам. промена, преместување на гласовите.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Мутаци́зм — см. Мутизм …   Медицинская энциклопедия

  • мутационный — мутаци онный …   Русский орфографический словарь

  • мутаген — (лат. mutatio промена, грч. genos раѓање) биол. фактор што ја зголемува мутацијата на гените …   Macedonian dictionary

  • мутант — (лат. mutatio) 1. биол. единка што носи изменет ген, организам во кој е изменета некоја наследна особина поради мутација 2. ум. личност во научната фантастика што настанала со случајна или вештачка генетска промена …   Macedonian dictionary

  • мутационен — (лат. mutatio промена) што е во врска со мутација мутациона теорија биол. теорија за еволуцијата според која нови растителни видови не настануваат постепено туку нагло, во текот на една генерација, со нагла мутациона промена (називот го дал… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.