минерален


минерален
(лат. mineralis) што се однесува на минерали, руден
што содржи минерали

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • библиолити — (грч biblion, lithos камен) мн геол 1. фосили на лисја, отпечатоци на лисја на камен, 2. ракописи што вулканот Везув ги затрупал во Херкуланум и Помпеја и што добиле минерален изглед …   Macedonian dictionary

  • гејзир — (исл. geysir) геол. 1. врел минерален извор кој одвреме навреме исфрла млаз вода на голема височина (на Исланд, во Северна Америка и во Нов Зеланд) 2. фиг. изобилие, множество, извор на богатство …   Macedonian dictionary

  • еолски талози — геол. талози што се создаваат кога ветрот го одвева од површината на карпите ситниот каменен и минерален прав и го разнесува на големи далечини, а кога силата на ветрот ќе папса, тој прав паѓа наземи …   Macedonian dictionary

  • седиментен — (лат. sedimentarius) што се однесува на седимент што настанал со таложење седиментни карпи геол. камења што настанале со таложење на минерален материјал што потекнува од разорувањето на површинските делови на Земјата …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.