Азија
(феникиски аѕ изгрев на сонцето, исток) име на континентот што е во копнена врска со Европа

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • јазија — (тур. yazi) 1. писмо, пишување, натпис 2. непишан лист хартија …   Macedonian dictionary

  • ази — АЗИ: Говорить ази, а толмачить буки, арх., народн., фразеол. – Говорить «аз» (т.е. «А»), а в ответ – «буки» (т.е. «Б»). Хлебосол нервничал: Ей говорена ази, а она мне толмачит буки. Сызнова речет о своей шаманской лодке (3. 49) …   Словарь трилогии «Государева вотчина»

  • азијатизам — азијатска постапка, суровост варварство, 2. културна заостанатост, 3. политика насочена кон проширување на влијанието во Азија …   Macedonian dictionary

  • Азијат — (лат Asianus) 1. домородец од Азија, 2. фиг незауздан човек, дивјак, 3. рет бомбастичен, претерано китнест говорник …   Macedonian dictionary

  • Ази-сюр-Марн — Коммуна Ази сюр Марн Azy sur Marne Страна ФранцияФранция …   Википедия

  • ази мн — мит во скандинавската митологија небесни богови, ги претставуваат природните сили, врховен бог им е Один, а седиштето им е Азгард, противници им биле ваните кои тие успеале да ги победат …   Macedonian dictionary

  • азијанизам рет — антички говорнички стил што настанал во малоазиска Јонија и имал две карактеристични одлики 1 т н стил на исечкани реченици со силно ритимичко нагласување, 2 високопарен (бомбастичен) и претерано китнест стил …   Macedonian dictionary

  • Троја — (грч. Troia) главен град на државата Тројада во Мала Азија, прочуен по Тројанската војна (1193 1174 год. пр. н. е.) што ја започнале Грците против Троја за да се одмаздат поради грабењето на убавата Елена од страна на Парис дури по десет години… …   Macedonian dictionary

  • Месопотамија — (грч. meso, potamos reka) земја меѓу две реки , област во Азија, меѓу Тигар и Еуфрат по сумерскиот период (3500 2000 год. пр. н. е.) Аморитите основале држава на тој простор (повеќе династии), особено во Вавилон и Асир, градови што се бореле за… …   Macedonian dictionary

  • Евроазија — заеднички назив за Европа и Азија …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”